Strona g��wna
Ceny i us�ugi
Praca
Jak do nas trafi�
Referencje
 
Kontakt

ZAK�AD US�UG
BUDOWLANO-REMONTOWYCH
PIOTR ROMANOWSKI ,
78-600 WA�CZ
AL.ZDOB.WA�U POM. 42/5


TEL. 509228651,
tel. 673502223,
fax 672590055

BIURO@REMBUD.INFO.PL
  
Polecamy
Hosting Hostowo.eu
   
 
pole� na Facebook rozmowa GG zadzwo� na Skype
 


Ceny i us�ugi Kontakt
  
Witamy

Dzi�kujemy za odwiedzenie naszej nowej strony. Jako nowczesna firma, chcemy da� Pa�stwu mo�liwo�� pozostania w kontakcie z nami i z nasz� ofert�. Nowy system zarz�dzania tre�ci� pozwoli na regularne aktualizacje naszego serwisu.


W chwili obecnej strona jest ci�gle rozbudowywana. Dok�adamy wszelkich stara�, aby ju� wkr�ce zaprezentowa� Pa�stwu pe�en zakres naszej oferty. G��boki nacisk k�adziemy na ci��e unowocze�nianie i modernizowanie naszej strony oraz naszej oferty �wiadczonych us�ug. Je�eli zainteresowa�a Pa�stwa nasza oferta, zapraszamy do korzystania z naszych us�ug teraz oraz w niedalekiej przysz�o�ci ponownie.


W mi�dzyczasie pozostajemy do Pa�stwa dyspozycji pod numerem telefonu 0509228651 i faksem 0672590055 .Oczekujemy na kontakt z Pa�stwa strony. Zapraszamy r�wnie� do kontaktu mailowego pod adresem: biuro@rembud.info.pl oraz za po�rednictwem formularza na naszej stronie w zak�adce KONTAKT


Je�li nie znacie Pa�stwo naszej firmy i nawi�zujecie z nami pierwszy kontakt online, b�dzie nam bardzo mi�o! B�dziemy wdzi�czni za uwagi i pytania, na kt�re odpowiemy jak najszybciej.
  
O nas

Kilka s��w o naszej firmie: rozpocz�li�my dzia�alno�� w 2001 i od tego czasu funkcjonujemy z sukcesami na rynku.M.Innymi prowadzili�my cz��ciowe roboty przy budowie boiska wieloczynno�ciowego w Wa�czu przy Szkole Podstawowej nr.1 .

�wiadczymy us�ugi dla klient�w indywidualnych, firm, instytucji; m.innymi dla wsp�lnot mieszkaniowych i licencjonowanych zarz�dc�w nieruchomo�ci. Wystawiamy faktury VAT.


Niekt�re z naszych us�ug to : malowanie, g�adzie, tynki, pod�ogi, panele, wylewki betonowe, remonty, sprz�tanie i utrzymanie czysto�ci.

hosting na serverach ahref
ZAPRASZAMY DO WSPӣPRACY 
 
do g�ry design by phpcodex.com